close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
 ایمنی مدارس...
loading...

ويژگی های مدارس ايمن

مقدمه :هيچ وظيفه اي مهم تر از ايجاد يك فضاي امن آموزشي براي كودكان ملت وجود ندارد.حوادثي كه تاكنون در كشور برملاء شده است احتياج به داشتن برنامه هاي مقابله و آمادگي بحراني در سطح مدارس را تصريح مي كند. برنامه زمانبندي شده در مدارس شلوغ روزانه تمرين و مشق براي واكنش عملي و كافي در مقابله با پيشامدها است  برنامه ها براي اطمينان از اينكه اطلاعات كافي و به روز است.براي مثال آيا كارمندان مدارس و دانش آموزان در موقع وقوع حوادث سلسله مراتب دستورات را مي دانند؟ آيا كسي مي داند كه در مواقع اضطراري چه…

ایمنی مدارس...

مقدمه :هيچ وظيفه اي مهم تر از ايجاد يك فضاي امن آموزشي براي كودكان ملت وجود ندارد.حوادثي كه تاكنون در كشور برملاء شده است احتياج به داشتن برنامه هاي مقابله و آمادگي بحراني در سطح مدارس را تصريح مي كند. برنامه زمانبندي شده در مدارس شلوغ روزانه تمرين و مشق براي واكنش عملي و كافي در مقابله با پيشامدها است  برنامه ها براي اطمينان از اينكه اطلاعات كافي و به روز است.براي مثال آيا كارمندان مدارس و دانش آموزان در موقع وقوع حوادث سلسله مراتب دستورات را مي دانند؟ آيا كسي مي داند كه در مواقع اضطراري چه كسي پاسخگو است آيا معلمان مي دانند كه اگر با حالت آتش گرفتگي كلاس روبه رو شدند چه كاري بايد انجام دهند. آيا   ورودي ها و خروجي ها براي دسترسي مطمئن به فضاي باز آزاد بررسي شده اند؟ اينها تنها سوالاتي براي بازديد هاي دوره اي مي باشد. در ميان تمام اماكن عمومي، بچه ها در مدارس آسيب پذيرترين گروه در ميان رخداد و فجايع مي باشند. بسياري از مدارس خصوصي و دولتي مناطق مختلف شهري مشغول فعاليت هستند كه خيلي از آنها در فضاهايي پر از ازدحام و شلوغ هستند و در برابر پيشامدهاي مختلف آسيب پذيرند، علاوه برآسيب پذيري ساختمانها محل قرار گيري آنها نيز از اهميت زيادي برخوردار است. نامناسب بودن سازه ها و فقدان معيارهاي ايمني سازه ها    مي تواند منجر  به بروز خطرات جدي در حادثه زلزله گردد. مهمترين استراتژي ايمن قرار دادن مدارس استفاده از دستورالعملهاي فرهنگي است.سازمان برنامه ايمني مدارس در دو بخش شامل :-        برنامه ايمني مدارس مناطق آموزشي.-        برنامه آمادگي مقابله اضطراري طبقات ساختمان مدارس. نظر به تنظيم برنامه هاي مدارس، به دو بخش مدل پيشنهادي براي انتقال تعاليم ايمني در مدارس است.اين برنامه ها كه شامل معيار مقابله و پيشگيري در قالب كميته مشاوره اي ايمني، همكاري نمايندگي هاي داخلي و مشاركت اولياء ، دانش آموزان قابل اجرا است.كميته مشاوره اي ايمني مدارس مورد نظر بايد برنامه را با نمونه هايي از تك تك اعضاي گروهي فراگير مدرسه، مديران ، معلمان ،دانش آموزان ،اوليا، مجريان قانون ، رسانه هاي گروهي و اهالي محل اجرا كند و توسعه دهد.كميته بايد استراتژي عملي براي هدايت تلاشهاي پيشگيري و مقابله را تنظيم نمايد.در محيط يك مدرسه نمونه، فضاهاي مختلفي وجود دارد كه دغدغه ايمني دارند.ممكن است آنها را شناسايي و ليست كنيم ولي رفتارهاي خاص احتياج به توجه مديران مدرسه و محلي دارد.از جنبه هاي مختلفي مي توان مشخصات ايمني مدرسه را بيان كرد.راه مبارزه، ساختن اين جنبه ها به صورت زنده براي كودكان است.بنابراين يك قسمتي از خلق و خو و فرهنگ آنها در برابر ايمني مي شود.همكاري و مشاركت با موسسات محلي احتياج به افزايش و راه اندازي عملي دارد تا اينكه منتظر وقوع فاجعه بود.كمك در بوجود آوردن مدارس ايمني و مراقبت از نسل آينده يك وظيفه اخلاقي نسل امروز است.هدف در برنامه ايمني مدارس اساسا" موسسات،مديران،معلمان،دانش آموزان و جامعه بزرگ است. آموزش كودكان و ايمن ساختن زندگي آنها از بحران آينده اي مطمئن در ساختن مديران و جامعه خواهيم بود.برنامه ايمني مدارس اساسا" ارتقاء فرهنگ ايمني منابع در مدارس را مورد هدف قرار مي دهد،استراتژي اوليه كمك به اطلاع رساني ، ترغيب و تركيب موضوعات ايمني تا به وجود آمدن مدارس اين است.هدف اين برنامه ارتقاء فرهنگ مقابله با حوادث در جامعه مدرسه است.مراد اين برنامه احساس كردن كودكان و جامعه مدرسه به موضوعات مقابله با حوادث و معيار ايمني و ترغيب كردن از طريق مشاركت مستقيم در فعاليتها مي باشد.  استراتژي اوليهبرنامه ايمني مدارساستراتژي هاي اوليه در برنامه عبارتند از:·   برپايي ايمني مدرسه بر مبناي دستورالعمل آموزش،نكته اصلي برداشت شده اين است كه نياز است ايمني مدرسه به عنوان يك امر مهم مورد توجه قرار گيرد و نياز به پاسخ از طرف جامعه دارد. مديران مدرسه بايد تلاش را براي ارتقاء مدارس ايمن آسان و منظم كنند.·   ايجاد كميته مشورتي ايمني مدرسه در سطح ناحيه ةكميته مشورتي ايمني مدرسه بايد توسط رياست بخش رهبري گردد و با رئيس آموزش و پرورش ناحيه تشكيل جلسه بدهد و اعضاء زير را شامل خود ولي محدوديتي ندارد: مدير اصلي هماهنگ كننده و نماينده شهرداري ،نماينده آتش نشاني ، نماينده بهداشت،كارمندان مدرسه و معلمين (مدرسه خصوصي و دولتي) نماينده اي از دانش آموزان ،ادارات و آژانس هاي مقابله با وضعيت بحراني ،موسسات كليدي دفاع غير نظامي ،نمايندگان نواحي آموزش،گروههاي خود جوش جوانان،داوطلبان،سازمانهاي غيردولتي و غيره.·   ايجاد يك برنامه ايمني در سطح منطقه و نيز برنامه هاي جداگانه براي هر مدرسه در سيستم. برنامه ها شامل يك رويه مشخص تقسيم بندي شده به گونه هاي مختلف بحران و تضمين ايمني دانش آموزان و مسولان مدرسه است.برنامه ايمني سطح مدارس توسط كميته مشورتي ايمني مدرسه به مرحله ظهوري مي رسد و برنامه آمادگي و مقابله با وضعيت بحراني توسط تيم ايمني مدرسه در سطح مدرسه يه صورت جداگانه به مرحله اجرا در مي آيد.·   سيستم ايمني در مدرسه توسط مدير مدرسه تعيين مي گردد و افراد زير را در بر مي گيرد اما به اين افراد محدوديتي نمي شود، مديران كليدي ،معلم، اولياء ، پرسنل مدرسه ، اعضاءشهري، آمبولانس محلي يا آژانس هاي امدادرساني و هر نماينده ديگري از مدرسه و هر عضو صاحب نظر .·   هر مدرسه بايد برنامه مقابله با حوادث غيرمترقبه در سطح مدرسه را آماده كند.هر كسي از برنامه مقابله با حوادث غيرمتقربه در سطح مدارس بايد از برنامه اصلي آموزش وپرورش تبعيت كند.·        يك خط هدايت اساسي براي قاعده ايمني در برابر پاسخگويي سيستم به حادثه در سطح ناحيه ايجاد كنيد.·        توسعه ايمني مدرسه دربتره موضوعات ايمني مدرسه به صورت پايگاه اطلاعات مكتوب .·   آماده كردن بروشور اطلاعات عمومي ايمني مدرسه .توضيح موضوعات مهم و نقش خاص افراد و گروهها و نياز به عمل گروهها حين آرامش و حالتهاي وخيم.·   توسعه مراقبتهاي ايمني و اصلاحات به پيروي از ايمني مناسب در حين يك بدنة قاعدمند. شروع كردن برنامه(خانه ايمن) سازماندهي شده بوسيله كلوپهاي محلي و درگير كردن ساكنين شهري در جلسه ملاقات با اولياي مدرسه مي تواند آنها را براي تحقق بخشيدن به اين برنامه ها در جامعه موافق كنند. روساي كلوپهاي حادثه را در مدرسه مستقر كنيد و فعاليتها به وسيله دانش آموزان داوطلب برپاكنيد و مديريت فاجعه را به آنها موكول كنيد.·   برنامه " adopt – a – scool "    را با مدارس ديگري كه قبلا" برنامه مقابله با حوادث غيرمتقربه را تنظيم كرده اند برپا كنيد. جوامع اقتصادي را مي توان براي حمايت جز كرد.همكاران تجاري مي توانند موسسات را حمايت كنند و نيز مي توانند سرويسهايي را براي تعمير ساختمانها ، برنامه هاي آميانه، توسعه تجهيزات  iec  ضروري، آموزشهاي حرفه اي ، بالا بردن درجة تبحر و استادي دانش آموزان و مسئولان مدرسه ،منظور كنند.·   حمايت كردن از " آمادگي هاي ماهانه براي مدارس " برنامه ماهانه ، برنامه ايمني مدرسه را در شهر در ميان مشورتهاي مختلف ، كارگاهها ، ارتقاء آگاهي فعاليتهاي عمومي (نمايشگاهها ، سمينارها، اجراي برنامه هاي تلويزيوني و راديويي ، مقاله، شعر، مسابقات نقاشي و ...) در جلسات ملاقات اولياء تمرينات آزمايشي ، ارزيابي ايمني مدارس و ... راه اندازي مي كنند. اختيار مديريت قالب پيشنهاديبرنامه بايد توسط كميته مشورتي ايمني مدرسه تقسيم بندي شود.بقيه اعضاء بايد شامل   نماينده اي از آموزش و پرورش منطقه BORD/CBSE/CTHER BORD   ،مديران مدارس ،پليس ، آتش نشاني،دفاع غير نظامي ،بهداشت و ديگر نمايندگ هاي مقابله با وضعيت بحراني ،موسسات و كارشناسان.ساختار و اعضاء ليست شده در مدل براي رجوع هستند.كميته مشورتي ايمني مدرسه تمام مدارس ناحيه را در برنامه ايمني مدرسه راهنماي مي كند.       برنامه جامع ايمني مدرسهاجزاء اصلي برنامه ايمني مدرسه يكسري فعاليتهاي ادامه دار را پيشنهاد مي كند كه شناسايي خطرات در مدرسه اطراف فضاهاي سخنراني ، هدايت تمرينات، تداركات نقشه براي درگير كردن اولياء ، معلمان و دانش آموزان را در بر مي گيرد. برنامه تلاش مي كند كه در جهت ظرفيت موسسات و اشخاص در هنگام مبارزه با حوادث غيرقابل پيش بيني (غيرمترقبه) ساخته شود. مدارس و دانشگاهها نياز به آماده كردن خودشان براي يك حادثه زيانبار بزرگ دارند كسب آمادگي مي تواند توانايي را در مقابل فاجعه ارتقاء بخشد.در چنين خطراتي مديران مدرسه و معلمان بايد خود كفايانه با امكانات موجود روي پاي خودشان بايستند تا زمانيكه كمكهاي خارجي و بيروني برسند و تا قبل از آن بايد از جمعيت دانش آموزان و اجتماعات نزديك اطراف مراقبت و محافظت كنند.با اين حال كه كشور كد دقيقي براي ايمني مدرسه ندارد، مهم اين است كه تمام مدارس برنامه هاي وضعيت بحراني و مديريت تمرينات براي حالتها و حادثه هاي خطرناك كه پي در پي در منطقه هستند را توسعه دهند. بچه هاي مدرسه و خانواده هاي آنها در مورد ايمني و معيار مقابله به آموزشها و اطلاعات بيشتري نياز دارند. برنامه ايمني بايد به جنبه اقدامات اوليه به سوي سطح جامعه اضافه شود.     اقدامات اوليه تحت برنامه ايمني مدرسه عبارتند از:الف- ارتقاء فعاليتهاي آموزشي و آگاهي:مدرسه رل مهمي را در اشاعه اطلاعات در ميان اجتماعات بازي مي كنده مديريت حادثه مي تواند. قسمتي از فعاليتهاي معمول مدرسه گردد، مثل برنامه هاي صبحگاه ،ورزش روزانه و فعاليت روزانه مدرسه ،نقاشي / علوم ،نمايشگاههاو...  .براي در خط قرار دادن اين جنبه ها راهنمايي كردن و جستجو كردن، دفاع غير نظامي، آتش نشاني ، پليس ، بهداشت،... مي توانند براي ايجاد آگاهي در جستجوها ي   اوليه نجات ، مقابله با وضعيت بحراني بهداشتي(كمكهاي اوليه) ، مشاوره حادثه، تمرينات نمايش تخليه ساختمان،... فعاليت نمايند.علاوه بر اين ، كودكان مي توانند به عنوان يك وسيله ارتباطي مؤثر در آموزش اجتماعات در زمينه فعاليتهاي آگاهي ،بازي هاي خياباني و ... . يك قسمتي از فعاليتهاي مدرسه را انتقال و تكرار نمايند.يك فعاليت پيشنهادي براي ارتقاء درجه آگاهي عمومي،لحاظ كردن يك برنامه ايمني در تقويم ساليانه مدارس است.تمام مدارس بايد به اين فعاليت آموزش عمومي مهم يكپارچه حين،مقابله ماهانه و حين سال بپيوندند.اين كار بزرگ مي تواند در هنگام ملاقات شبكه شركاء مؤسسات براي آسان كردن فعاليتها براي مدارس ايمن تر باشد.     آمادگي براي مدارس·   يك برنامة مقابله حوادث در مدارس پيشنهاد مي شود.تمام برنامه ايمني مدرسه بايد به قصد افزايش آگاهي ميان معلمان مدرسه،دانش آموزان و خانوادهايشان، در مورد مقابله با حوادث و معيار حوادث شروع شود تا دنبالة مقابله با حوادث ممكن را بگيرند. اين رسم بايد فعالانه از طرف كميته مشورتي ايمني مدرسه حمايت گردد.·   براي اطمينان حاصل كردن از اين كه مدارس ايمن، محفوظ و سودمند هستند آموزش ايمني و پيشگيري و آمادگي در برخورد با رخدادها اهميت است. ·   هدف اين برنامه بلند مدت ترغيب و مجذوب آموزش كردن سازمانها ،سياستمداران، كليدهاي نگهدارندة پايه هاي حكومت ، ادارة پليس، آتش نشاني، دكترها، پيشاهنگان و راهنمايان،هلال احمر ، دفاع غير نظامي، سازمانهاي غير دولتي،رسانه هاي گروهي محلي سرويس هاي نگهدارندة(محافظ) اجتماع ،كارگران جوان، انجمن دوستان و نيز دانش آموزان ، اولياء و عموم ساكنين،تا به شدت حامي ايمني مدرسه باشند.·   توقع خروجي از برنامه شامل بهتر آماده و محيا شدن مدارس و اجتماعات ، قدمهاي برداشته شده به سوي قوت بخشيدن به دوام و حيات ساختمانهاي مدرسه و             خانه ها،افزايش دانش در حادثه هاي سخت مرحله اجراي ساختمان ،بهتر مواجه شدن و مقابله با حادثه در بين مدارس و اجتماعات يكدست و دولت و دفاع اجتماع برروي يكديگر مي شود.                                           اجزاء اصلي و مدل استخراجي " آمادگي ماهانه " ·        شرح حال نسل مدارس در سطح ناحيه·        تبادل نظر اوليه ·        راه اندازي كردن كميته مشورتي ايمني مدرسه·        توسعه برنامه ايمني مدرسه در سطح ناحيه·        كارگروه مديران،معلمان ·        انتخاب هدف كليدي مدارس·        توزيع مواد ICE·        برنامه آمادگي و مقابله با وضعيت بحراني ساختمان مدارس:-        يك سلسله دستورات ( تأسيس تيم/كميته ايمني ساختمان مدارس)-        يكسري روش براي:-        تخليه و ترك ساختمان به صورت ساختگي حين حادثه و پس از حادثه-        ايمني دانش آموزان و پرسنل (امداد و نجات، كمك هاي اوليه و حفظ خونسردي)-        اطلاعات مخفي ساختمان (كنترل آتش، چك كردن وسايل، سنجش و تخمين ميزان آسيب)-        برنامه ارتباطي (در مدرسه و بيرون مدرسه)- نقشها و وظايف مدير -    ليستهاي ساده از كارهاي خاص كه بايد تمام اعضاء مديريت حين و به سرعت بلافاصله بعد از رخ داد حادثه انجام مي گيرد.-        تعليم وظايف اجباري-        نمايش مانورهاي تمريني-    توسعه منابع اورژانسي متصل به فهرست براي منابع انساني، جابه جايي و ابزار مورد نياز براي اقدام و عكس العمل در مقابل وضعيت بحراني.-        تدارك برنامه جوابگويي و آمادگي وضعيت بحراني ساختمان مدرسه-    برنامه / فعاليتهاي موازي ، شكار خطر، حوادث، نمايشگاهها ،سمينارها، نمايشهاي رسانه هاي گروهي (فيلم هاي ترسناك)، سايت ملاقات و ...  .-        تربيت براي امداد و نجات و كمك هاي اوليه-        آموزش و تربيت برنامه ها-        آگاهي OBSERVANCE – RALLY   از ايمني هفته / روز.-        محيا كردن سند نقشه ايمني مدرسه در سطح ناحيه (برنامه هاي پناهگاهها را در بر گيرد)-        بر آورد آمادگي آسيب پذيري ساختمانهاي مدرسه.-        شناسايي پروژه هاي تقليل خطر EG : مرتب و منظم كردن ساختمانهاي مدرسه و ... .-        افزايش دانش آموزان داوطلب.  برنامه مدرسه حداقل سالي يكبار. تيم ايمني سطح ساختمان مدرسه مي تواند جنبه هاي مختلف رسيدگي و مورد مطالعه قرار دادن را پايه ريزي كند.در زير برنامه تخليه يكي از مدارس كه برنامه تخليه را آماده كرده و كميته مورد مطالعه قرارداده آمده است.   مانور تمرينيبرنامه آمادگي تمريني تخليه ساختمان مدرسه از قبل توسط مانور تمريني موفق براي مديران و دانش آموزان هدايت مي شود. برنامه مسير مستقيم را خاطر نشان مي سازد كه دانش آموزان بايد در حين تخليه از آن پيروي كنن. بايد عين برنامه در جاهاي معلوم و شخص در هر طبقه به نمايش گذاشته شود. 5 دقيقه پس از شنيده شدن صداي زنگ ساختمان مدرسه بايد تخليه شده باشد.-        مدارس بايد كميته هاي زير را تشكيل بدهند:1.      كميته هماهنگي 2.      تيم آگاهي عمومي3.      تيم تخليه و امداد و نجات4.      تيم ايمني ساختمان 5.      تيم كمك هاي اوليه6.      تيم هشدار7.      تيم ايمني اتوبوس مدرسه8.      تيم تداركات آب و غذا. تمام تيمها در تمرينات شركت مي كنند.    اقدامات اجرايي-         دود مصنوعي بالاي تراس را پوشانده و زنگ خطر را به صدا در مي آورد.-         بچه ها از ساختمان خارج مي شوند از هر طبقه مطابق برنامه تخليه.-         نماي نزديك از خروج از طبقات بچه ها و به دنبال راه فرار و خروج مطمئن گشتن آنها.-         مأمور آتش نشاني در حال فعاليت  - ادا كردن يك كار امدادي.-         افراد نجات يافته در حال انتقال به داخل آمبولانس.-         جلسه مقابله – مأمور آتش نشاني و دانش آموزان / پرسنل مدرسه.    پ- آموزش ظرفيتها و گنجايشهاي ساختمان مدرسهمديريت بحران در آموزش و پرورش و تعليمات قانونمند براي معلمان ، اولياء و مربيان  نتايج تأثير گذاري  در روند كلي مخابرات مديريت ريسك حوادث برجاي مي گذارد. هدايت ضمن خدمت با آموزش كارگاهها در كمك هاي اوليه ، مديريت جان پناه، برآورد خسارت و بقيه نكات مربوط به بچه هاي مدرسه و مديران مي تواند گنجايش و ظرفيت را بالا برد. ارسال اطلاعات به خانه براي اولياء در مورد سياست ها و طرز عمل وضعيتهاي بحراني مدرسه، افتتاح مخصوص يا انجمن مدرسه به اثرات حوادث و اهميت آمادگي مقابله، برپايي نمايشگاهها براي مدارس،هدايت گروه تمريني در بين آموزشگاههاي مختلف و ديگر فعاليتهاي مشابه را در تمام طبقات فراهم مي سازد.ج- برآورد ايمني سالانهساختمانهاي مدرسه در رديف منابع ارزشمند قرار مي گيرد،ملتهاي آينده،بچه ها و مديران اعضاء اشغال كننده ها ساختمان مدرسه در زمان مهمي از رخداد واقعه هستند كه در مقابل قابل ملاحظه اي از ريسك بي حفاظ و بي دفاعند.خيلي از مكانهاي مدارس هدفهاي گوناگوني را در اجتماع تأمين مي كنند. در حين روز، مدارس خانة بچه هاست. به علاوه براي ايفاي نقش كردن مراكز آموزشي همچنين مدارس براي گردهمايي در خصوص رخدادهاي اجتماعي سرويس مي دهند، جلسات عمومي مهم و كمبود فضاها / سرپناههاي عمومي در مواقع اضطراري.ارزيابي جامع از ايمني ساختمانها در بر گيرنده عملي و مشاهدات آمادگي نياز به آدرس دادن سالانه دارد. معيارهاي ساختاري ساده مي توانند براي آدرس دادن خطرات مختلف موجود مطرح شوند.بررسي اوضاع توسط بازرس ساختمان و افسر آتش نشاني از طرف ادارة آتش نشاني براي برداشتن قدمهاي لازم براي پشتيباني كردن از زندگي ايمن پيشنهاد مي شود. نكات كليدي :§   مدارس و دانشگاهها احتياج به آمادگي براي رخدادهاي آسيب رسان دارند.در اين گونه رخدادها، مديران مدرسه و معلمان بايد خود كفا باشند.به امكانات و منابع خود اعتماد كنند تا از اجتماع دانش آموزان و جمعيت رهگذر اطراف تا موقع در دسترس قرار گرفتن كمكهاي خارجي مراقبت و محافظت كنند.§   توسعه برنامه هاي آمادگي و مقابله با وضعيت بحراني مدرسه و اداره كردن تمرينها براي تيپهاي خطرات هر مدرسه در سال.مانورهاي تمريني در سطح مدرسه مي تواند براي حفظ كردن گروه زيادي از جامعه مناسب باشد.§   بچه هاي مدرسه و خانوادهايشان احتياج به اطلاعات و آموزش بيشتر در زمينه معيار مقابله و ايمني دارند.هر مدرسه بايد منابع اطلاعاتي خود براي بچه هاي مدرسه و   خانواده هايشان را توسعه بدهد و جامعه را آموزش دهد.§   مطلوب است متصل شدن به آموزش عمومي مهم و منحصر به فرد در آمادگي ماهانه و نگهداشتن فعاليتهاي ثابت در حين سال.§   جمع آوري لوازم ضروري و رهبري فعاليتهاي بالا برنده سرمايه براي افزايش پول براي خريداري تجهيزات و لوازم آمادگي ، بازسازي دوباره ساختمانهاي مدرسه.§   در دسترس اوليا قرار دادن اطلاعات مربوط به سياستها وآيين نامه هاي وضعيتهاي بحراني و ضروري مدرسه، به روز كردن اطلاعات از طريق "" اطلاعيه هاي وضعيت بحراني "".

امیرحسین صلواتی بازدید : 310 یکشنبه 7 اسفند 1390 زمان : 18:19 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
درباره ما
این وبلاگ برای مسابقات طراحی شده است و این مطالب همه جنبه ی آموزشی دارند هر گونه کپی پیگرد قانونی دارد با تشکر امیر حسین صلواتی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  آیا این وبلاگ مفید است


  آمار سایت
 • کل مطالب : 28
 • کل نظرات : 3
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 17
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 17
 • بازدید ماه : 29
 • بازدید سال : 530
 • بازدید کلی : 17,097